• باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ و پروتئینی مسعود

  باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ فروشگاه مرغ و پروتئینی مسعود به زیرساخت کارتهای اعتباری و پذیرندگی باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان تجهیز شد، پس از راه اندازی زیرساخت باشگاه مشتریان در این فروشگاه، امکان صدور کارتهای اعتباری، ...

 • باشگاه مشتریان تعاونی دانشگاه گیلان

  باشگاه مشتریان تعاونی دانشگاه گیلان راه اندازی باشگاه مشتریان تعاونی دانشگاه گیلان , زیرساخت بانکی کارت های اعتباری و باشگاه مشتریان برای اولین بار در گیلان در تعاونی مصرف دانشگاه گیلان فعال گردید، پس از تجهیز ...

 • لوازم طبی و پزشکی مبرا تجهیز شد

  لوازم طبی و پزشکی مبرا به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری امکان اتصال به این فروشگاه خواهند یافت. زیرساخت کارتهای اعتباری کانون آفتاب ...

 • راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos برای دوچرخه منظریه

  راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos برای دوچرخه منظریه . دوچرخه منظریه به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای لازم امکان اتصال به ...

 • تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون

  تجهیز باشگاه مشتریان و cpos تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون . کیف و کفش کلکسیون به زیرساخت کارتهای اعتباری (cpos) و باشگاه مشتریان تجهیز شد، پس از تجهیز این مجموعه به ...