club
نمونه های اجراشده باشگاه

نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه سهامداران تعاونی عدالت رشت
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه سهامداران تعاونی عدالت رشت راه اندازی باشگه سهامداران تعاونی عدالت رشت، مبتنی بر زیرساخت و تجهیزات بانکی توسط کانون آفتاب تابان بعنوان مشاور و ارائه ...
0
باشگاه مشتریان رستوران و هتل پامچال
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان رستوران و هتل پامچال رستوران هتل پامچال رشت به سیستم باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان تجهیز شد، سیستم باشگاه مشتریان در این رستوران ویژه مشتریان و ...
0
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

تجهیز فروشگاه بزرگ طارمیان در منجیل , راه اندازی اولین زیرساخت کارتهای اعتباری و باشگاه مشتریان در فروشگاه بزرگ طارمیان منجیل، پس از فعالسازی زیرساختهای مورد نظر و ...
0
باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ فروشگاه مرغ و پروتئینی مسعود به زیرساخت کارتهای اعتباری و پذیرندگی باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان تجهیز شد، پس از راه اندازی زیرساخت باشگاه ...
0
باشگاه مشتریان تعاونی
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان تعاونی دانشگاه گیلان راه اندازی باشگاه مشتریان تعاونی دانشگاه گیلان , زیرساخت بانکی کارت های اعتباری و باشگاه مشتریان برای اولین بار در گیلان در تعاونی ...
0
لوازم طبی و پزشکی
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

لوازم طبی و پزشکی مبرا به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری امکان اتصال به این ...
0
راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos برای دوچرخه منظریه . دوچرخه منظریه به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس ...
0
تجهیز باشگاه مشتریان و cpos
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

تجـهیز باشگاه مشتریان و cpos تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون . کیف و کفش کلکسیون به زیرساخت کارتهای اعتباری (cpos) و باشگاه مشتریان ...
0
اسخر آرنا
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

استخر آرنا به باشگاه مشتریان تجهیز شد استخر آرنا به زیرساخت باشگاه مشتریان و cpos تجهیز شد، پس از راه اندازی تجهیزات مورد نظر در این مجموعه ورزشی ...
0
فروشگاه درخشان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه مشتریان فروشگاه درخشان راه اندازی باشگاه مشتریان در فروشگاه درخشان-حیدری,فروشگاه درخشان به مدیریت آقای شاهین حیدری به زیر ساخت cpos و باشگاه مشتریان جهت تجهیز ...
0