club
باشگاه دانش آموزان

باشگاه دانش آموزان

هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان
اخبار آفتاب
هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان چندسالی میشود که در کانون آفتاب تابان در جامعه دانش آموزان در حال ارائه زیرساخت هوشمندسازی هستیم، سعی کردیم که نگاهی دیگر ...
0