club
باشگاه دانش آموزی

باشگاه دانش آموزی

دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام
دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام به تجهیزات هوشمندسازی مدارس و زیرساخت باشگاه دانش آموزی کانون آفتاب تابان تجهیز شد، باشگاه دانش آموزی شامل دستگاه ...
0

هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان
اخبار آفتاب
هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان چندسالی میشود که در کانون آفتاب تابان در جامعه دانش آموزان در حال ارائه زیرساخت هوشمندسازی هستیم، سعی کردیم که نگاهی دیگر ...
0

برگزاری اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی
اخبار آفتاب
برگزاری اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ در هنرستان علم و صنعت برگزار گردید، در این جلسه ...
0