club
باشگاه پارت رشت

باشگاه پارت رشت

سیستم باشگاه مشتریان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی پارت راه اندازی شد, مجموعه بندسازی پارت، به سیستم پذیرندگی CPOS باشگاه مشتریان مجهز شد. پس ...
0