club
تدبیر کارت

تدبیر کارت

لوازم طبی و پزشکی
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
لوازم طبی و پزشکی مبرا به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری امکان اتصال به این ...
0

تدبیر کارت اعتباری
نمونه های اجراشده باشگاه
تدبیر کارت اعتباری شرکت تدبیر سبز بعنوان یکی از شرکتها فعال و ارائه دهنده خدمات رفاهی و اعتباری به سازمانهای، ارگانها و… می باشد، زیرساخت کارتهای اعتباری فعال ...
0