club
راه اندازی باشگاه دانش آموزی

راه اندازی باشگاه دانش آموزی

دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام
دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام به تجهیزات هوشمندسازی مدارس و زیرساخت باشگاه دانش آموزی کانون آفتاب تابان تجهیز شد، باشگاه دانش آموزی شامل دستگاه ...
0