club
سیتستم باشگاه مشتریان

سیتستم باشگاه مشتریان

استخر سروش به cpos تجهیز شد
نمونه های اجراشده باشگاه
استخر سروش به cpos تجهیز شد استخر سروش رشت به زیرساخت باشگاه مشتریان و دستگاه کارتخوان cpos تجهیز شد، این مجموعه آبی پس از راه اندازی سیستم باشگاه ...
0