club
مدارس هوشمند استان

مدارس هوشمند استان

هنرستان غیرانتفاعی علم و صنعت نوین
هنرستان غیرانتفاعی علم و صنعت نوین هنرستان غیرانتفاعی علم و صنعت نوین رشت با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هنرجو به زیرساخت باشگاه دانش آموزی، کارتهای هوشمند، اپلیکیشن ...
0