club
مدارس هوشمند رشت

مدارس هوشمند رشت

دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام
دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام به تجهیزات هوشمندسازی مدارس و زیرساخت باشگاه دانش آموزی کانون آفتاب تابان تجهیز شد، باشگاه دانش آموزی شامل دستگاه ...
0

دبیرستان پسرانه هدف
دبیرستان پسرانه هدف دبیرستان پسرانه هدف لنگرود به زیرساخت هوشمندسازی مدارس کانون آفتاب تابان، شامل کارتهای الکترونیکی دانش آموزان، دستگاههای حضور و غیاب آنلاین، زیرساخت نرم افزاری اولین ...
0

دبیرستان پسرانه بهارستان
 دبیرستان پسرانه بهارستان دبیرستان پسرانه بهارستان ، یکی دیگر از مدارسی می باشد که به زیرساخت کارتهای الکترونیکی باشگاه دانش آموزی و نرم افزار اتد تجهیز شده است، ...
0