club
مدارس هوشمند لنگرود

مدارس هوشمند لنگرود

دبیرستان دخترانه فرشته
نمونه اجرا شده مدارس
دبیرستان دخترانه فرشته دبیرستان دخترانه فرشته به زیرساخت هوشمندسازی مدارس تجهیز شد، تجهیزات پیاده سازی شده در این دبیرستان شامل : کارتهای الکترونیکی دانش آموزان، زیرساختهای نرم افزاری ...
0