club
مدارس هوشمند کشور

مدارس هوشمند کشور

نمونه اجرا شده مدارس
دبیرستان دخترانه سماء دبیرستان دخترانه سماءانزلی به زیرساخت سامانه دانش آموزی تجهیز شد. یکی دیگر از مزایای بهره برداری از اولین نرم افزار شبکه مجازی دانش آموزان کشور ...
0