club
مرکز آموزش بازرگانی رشت

مرکز آموزش بازرگانی رشت

باشگاه دانش آموختگان
اخبار آفتاب
باشگاه دانش آموختگان آموزش بازرگانی باشگاه دانش آموختگان مرکز آموزش بازرگانی تاسیس شد , پس از جلسات متعدد کارشناسی در تاریخ 95/11/4 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک فی ...
0

کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان
اخبار آفتاب
دومین کارگاه باشگاه مشتریان برگذار شد با توجه به استقبال مدیران اصناف شهر رشت و بدلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه های آموزشی باشگاه مشتریان و راهکارهای توسعه فروش ...
0

اخبار آفتاب
کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان برگزار شد در تاریخ دهم آبان ماه 95 ، راس ساعت 15 الی 17:30 اولین کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان و راهکارهای توسعه فروش در ...
0