club
مرکز آموزش بازرگانی گیلان

مرکز آموزش بازرگانی گیلان

باشگاه دانش آموختگان
اخبار آفتاب
باشگاه دانش آموختگان آموزش بازرگانی باشگاه دانش آموختگان مرکز آموزش بازرگانی تاسیس شد , پس از جلسات متعدد کارشناسی در تاریخ 95/11/4 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک فی ...
0