club
هوشمندسازی مدارس رشت

هوشمندسازی مدارس رشت

دبیرستان پسرانه بهارستان
 دبیرستان پسرانه بهارستان دبیرستان پسرانه بهارستان ، یکی دیگر از مدارسی می باشد که به زیرساخت کارتهای الکترونیکی باشگاه دانش آموزی و نرم افزار اتد تجهیز شده است، ...
0

نمونه اجرا شده مدارس
دبیرستان دخترانه سماء دبیرستان دخترانه سماءانزلی به زیرساخت سامانه دانش آموزی تجهیز شد. یکی دیگر از مزایای بهره برداری از اولین نرم افزار شبکه مجازی دانش آموزان کشور ...
0