club
هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی مدارس

دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام
دبیرستان پسرانه غیردولتی پیام دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام به تجهیزات هوشمندسازی مدارس و زیرساخت باشگاه دانش آموزی کانون آفتاب تابان تجهیز شد، باشگاه دانش آموزی شامل دستگاه ...
0

دبیرستان پسرانه هدف
دبیرستان پسرانه هدف دبیرستان پسرانه هدف لنگرود به زیرساخت هوشمندسازی مدارس کانون آفتاب تابان، شامل کارتهای الکترونیکی دانش آموزان، دستگاههای حضور و غیاب آنلاین، زیرساخت نرم افزاری اولین ...
0

هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان
اخبار آفتاب
هوشمند سازی مدارس و دانش آموزان چندسالی میشود که در کانون آفتاب تابان در جامعه دانش آموزان در حال ارائه زیرساخت هوشمندسازی هستیم، سعی کردیم که نگاهی دیگر ...
0