تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان

تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان

تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان

یکی از تاثیرات مهمی که در بسیاری از کسب و کار باعث رونق یا شکست آنها می شود میزان درصد وفاداری مشتریان است، در حالیکه اگر در کسب و کار خود از مکانیزمهایی بهره ببریم که بدین واسطه بتوان میزان وفاداری مشتریان را به تفکیک جنسیت مورد داده کاوی قرار دهیم، مطمئناً دستخوش تغییرات اساسی خواهیم شد. در این مقاله سعی شده تا تاثير جنسيت را بر عوامل بازاريابي رابطه مند مانند اعتماد، تعهد، ارتباط، رفع تعارض و وفاداري مشتري بررسي شود و پژوهشگر بر آن است تا تاثير جنسيت بر ميزان وفاداري مشتريان را مورد بررسي قرار دهد. براي آزمون فرضيه ها نمونه اي به حجم 267 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و براي برآورد اثر تعديل کنندگي جنسيت بر رابطه بين وفاداري مشتري و بازاريابي رابطه مند از تحليل رگرسيوني چند متغيره سلسله مراتبي (HMRA) و نرم افزار ليزرل استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که چهار عامل بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتري رابطه مستقيمي دارند. در اين ميان گروه زنان در عوامل «اعتماد / وفاداري» و «تعهد/ وفاداري» حساسيت بيشتري دارند و در اين 2 عامل نسبت به مردان وفادارتر مي باشند. پس مشتريان زن وقتي بانک از اعتماد و تعهد بالايي برخوردار باشد، به نسبت مردان از خود وفاداري بيشتري نشان مي دهند. در عامل رفع «تعارض / وفاداري» مردان حساسيت بيشتري از خود نشان داده اند. پس در صورت رفع تعارض در محيط بانک مردان وفاداري بيشتري از خود به نسبت زنان نشان خواهند داد. در عامل «اطلاع رساني / وفاداري» چون شيب براي هر دو گروه شيب منفي است تفاوت بين اين دو گروه مشاهده نشد و جنسيت بر اين عامل تاثيرگذار نبوده است.

منبع :sid.ir

دانلود کامل متن مقاله:وفاداری مشتریان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب زیر شاید مورد توجه شما قرار گیرد

باشگاه مشتریان راهکاری خلاقانه

باشگاه مشتریان راهکاری خلاقانه باشگاه مشتریان راهکاری خلاقانه